قالب های شعر فارسی 1

به این ترتیب در طول تاریخ، چند قالب پدید آمده و ؛ شاعران کهن ما کمتر از محدوده این قالبها خارج شده اند. فقط در قرن اخیر، یک تحوّل جهش وار داشته ایم که اصول حاکم بر قالبهای شعر را تا حدّ زیادی دستخوش تغییر کرده است. 


1- قالبهای کهن 

در قالبهای کهن، شعر از تعدادی مصراع هموزن تشکیل می شود. موسیقی کناری نیز همواره وجود دارد و تابع نظم خاصی است. 
هر قالب، فقط به وسیله نظام قافیه آرایی خویش مشخّص می شود و وزن در این میان نقش چندانی ندارد. از میان بی نهایت شکلی که می توان برای قافیه آرایی داشت، فقط حدود چهارده شکل باب طبع شاعران فارسی قرار گرفته و به این ترتیب، قالبهای شعری رایج را پدید آورده است : 

قصیده 

مثنوی 

غزل 

قطعه 

ترجیع بند 

ترکیب بند 

مسمط 

مستزاد 

رباعی 

دو بیتی 

تصنیف 

چهارپاره 

مفرد 

تضمین2- قالبهای نوین 


تا اوایل قرن حاضر هجری شمسی ،شاعران ما دو اصل کلی تساوی وزن مصراعهای شعر و نظم ثابت قافیه ها را رعایت کرده اند و اگر هم نوآوری در قالبهای شعر داشته اند، با حفظ این دو اصل بوده است. در آغاز این قرن، شاعرانی به این فکر افتادند که آن دو اصل کلّی را به کنار گذارندو نوآوری را فراتر از آن حدّ و مرز گسترش دهند. شعری که به این ترتیب سروده شد، شکلی بسیار متفاوت با شعرهای پیش از خود داشت. 
در این گونه شعرها، شاعر مقیّد نیست مصراعها را وزنی یکسان ببخشد و در چیدن مصراعهای هم قافیه، نظامی ثابت را ـ چنان که مثلاً در غزل یا مثنوی بود ـ رعایت کند. طول مصراع، تابع طول جمله شاعر است و قافیه نیز هرگاه شاعر لازم بداند ظاهر می شود. در این جا آزادی عمل بیشتر است و البته از موسیقی شعر کهن بی بهره است. 
پدیدآورنده جدی این قالبها را نیما یوشیج می شمارند،. البته پیش از نیما یوشیج نیز اندک نمونه هایی از این گونه شعر دیده شده است، ولی نه قوّت آن شعرها در حدّی بوده که چندان قابل اعتنا باشد و نه شاعران آنها با جدّیت این شیوه را ادامه داده اند. 
نوگرایی نیما و پیروان او، فقط در قالبهای شعر نبود. آنها در همه عناصر شعر معتقد به یک خانه تکانی جدّی بودند و حتّی می توان گفت تحوّلی که به وسیله این افراد در عناصر خیال و زبان رخ داد، بسیار عمیق تر و کارسازتر از تحوّل در قالب شعر بود. 
شاعران کهن سرا می کوشیدند نظام موسیقیایی را حفظ کنند هرچند در این میانه آسیبی هم به زبان و خیال وارد شود و شاعران نوگرا می کوشند آزادی عمل خویش در خیال و زبان را حفظ کنند هرچند آسیبی متوجه موسیقی شود. پس می توان گفت پیدایش شعر نو، ناشی از یک سبک و سنگین کردن مجدّد عناصر شعر و ایجاد توازنی نوین برای آنها بوده است. 

قالب نیمایی 

شعر آزاد 

شعر سپید

 

اینک به اجمال به شرح و توضیح قالب های شعر فارسی می پردازیم. ابتدا به بیان قالب های سنتی می پردازیم :

قصیده


قصیده نوعی از شعر است که دو مصراع بیت اول و مصراع های دوم بقیه ی بیت های آن هم قافیه اند. 
طول قصیده از 15 بیت تا 60 بیت می تواند باشد. 

لحن و موضوع قصیده حماسی است و در آن از مدح و مفاخره و هجو و ذم و .... سخن می رود و مسائل دیگر از قبیل مسائل اخلاقی و دینی و وصف طبیعت در قصیده جنبه فرعی دارد. 

هر چند قصاید شاعرانی چون ناصرخسرو به موضوعات مذهبی و فلسفی و منوچهری و خاقانی به وصف طبیعت و سنایی به عرفان و مسعود سعد به حسبیه معروفند اما مضمون اصلی قصیده مدح است و در قصاید عنصری و انوری نیز موضوع اصلی مدح کردن شاهان است. 

قصیده قالب رایح شعر فارسی از اوایل قرن چهارم تا پایان قرن ششم است و از این تاریخ به بعد غزل اندک اندک جای آن را می گیرد اما اوج قصیده سرائی در قرون پنجم و ششم است. 

در قرن ششم بر اثر تحولات سیاسی و اجتماعی که رخ می دهد (بر روی کار آمدن سلجوقیان) بازار مدح از رونق می افتد و تصوف رواج می یابد و قصیده که اصل موضوع آن ستایش ممدوح در پایان شعر است جای خود را به دیگر قالب های شعری می دهد هر چند از این دوره به بعد هم قصیده دیده می شود اما دیگر قالب رایج نیست و غزل حتی وظیفه اصلی قصیده که مدح باشد را نیز بر عهده می گیرد. 

سرانجام در قرن هفتم سعدی در طی قصیده ای مرگ قصیده را رسماً اعلام می کند و ساختمان سنتی آن در هم می شکند. 

بعضی قصیده را "حماسه دروغین" خوانده اند چرا که در ادبیات حماسی قهرمان اغلب یک موجود اساطیری است که کارهای عجیب و خارج از توان بشر معمولی انجام می دهد ولی در قصیده همه ی این صفات در مورد شخصی که کاملاً او ا می شناسیم و می دانیم هیچ یک از این کارها را نمی تواند بکند بکار می رود. 

در قصیده هایی که در مدح سلطان محمد غزنوی سروده شده است به نمونه های خوبی از این اغراق ها بر می خوریم که حتی اندکی هم با واقعیت شخصیت او سازگار نبوده است. 

نمونه ای از قصیده 

قصیده "بهاریه" فرخی شامل صد و بیست و پنج بیت و در مدح سلطان محمود غزنوی است که برای نمونه ابیاتی از آن نقل می شود: 

بهار تازه دمید، ای به روی رشک بهار 
بیا و روز مرا خوش کن و نبید بیار 
همی به روی تو ماند بهار دیبا روی 
همی سلامت روی تو و بقای بهار 
رخ تو باغ من است و تو باغبان منی 
مده به هیچکس از باغ من، گلی، ز نهار! 
به روز معرکه، بسیار دیده پشت ملوک 
به وقت حمله، فراوان دریده صف سوار 
همیشه عادت او بر کشیدن اسلام 
همیشه همت او نیست کردن کفار 
عطای تو به همه جایگه رسید و، رسد 
بلند همت تو بر سپهر دایره وار 
کجا تواند گفتن کس آنچه تو کردی 
کجا رسد بر کردارهای تو گفتار؟ 
تو آن شهی که ترا هر کجا شوی، شب و روز 
همی رود ظفر و فتح، بر یمین و یسار 
خدایگان جهان باش، وز جهان برخور 
به کام زی و جهان را به کام خویش گذار

 

غزل 

"غزل" در لغت به معنی "حدیث عاشقی" است. در قرن ششم که قصیده در حال زوال بود "غزل" پا گرفت و در قرن هفتم رسما قصیده را عقب راند و به اوج رسید. 

در قصیده موضوع اصلی آن است که در آخر شعر "مدح" کسی گفته شود و در واقع منظور اصلی "ممدوح" است اما در غزل "معشوق" مهم است و در آخر شعر شاعر اسم خود را می آورد و با معشوق سخن می گوید و راز و نیاز می کند. 
این "معشوق" گاهی زمینی است اما پست و بازاری نیست و گاهی آسمانی است و عرفانی. 

ابیات غزل بین 5 تا 10 ییت دارد و دو مصراع اولین بیت و مصراع دوم بقیه ابیات هم قافیه اند. 

غزل را می توان به شکل زیر تصویر کرد: 

......................الف///////// ...................... الف 
...................... ب ////////// ...................... الف 
...................... ج ////////// ...................... الف 

موضوعات اصلی غزل بیان احساسات و ذکر معشوق و شکایت از بخت و روزگار است. البته موضوع غزل به این موضوعات محدود نمی شود و در ادب فارسی به غزل هایی بر می خوریم که شامل مطالب اخلاقی و حکیمانه هستند. 

هر چند غزل فارسی تحت تأثیر ادبیات عرب بوجود آمد بدین معنی که در ادبیات عرب قصاید غنائی رواج یافت (در این زمان قصیده در ایران مدحی بود و غزل فقط در قسمت اول آن دیده می شود) و در قرن پنجم به تقلید از این قصاید غنایی غزل فارسی به عنوان نوع مستقلی از قصیده جدا شد، اما موضوعات غزل فارسی اصالت دارد و مثلاً غزل عرفانی به سبک شاعران ما در ادبیات عرب نادر است. نمونه ای از غزل سعدی: 

هزار جهد بکردم که سر عشق بپوشم 
نبود بر سر آتش میسرم که نجوشم 
به هوش بودم از اول که دل به کس نسپارم 
شمایل تو بدیدم نه صبر ماند و نه هوشم 
حکایتی ز دهانت به گوش جان من آمد 
دگر نصیحت مردم حکایتست به گوشم 
مگر تو روی بپوشی و فتنه بازنشانی 
که من قرار ندارم که دیده از تو بپوش 
من رمیده دل آن به که در سماع نیایم 
که گر به پای درآیم به دربرند به دوشم 
بیا به صلح من امروز در کنار من امشب 
که دیده خواب نکردست از انتظار تو دوشم 
مرا به هیچ بدادی و من هنوز بر آنم 
که از وجود تو مویی به عالمی نفروشم 
به زخم خورده حکایت کنم ز دست جراحت 
که تندرست ملامت کند چو من بخروشم 
مرا مگوی که سعدی طریق عشق رها کن 
سخن چه فایده گفتن چو پند میننیوشم 
به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل 
و گر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم 

نمونه ای از غزل حافظ: 

ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی 
دل بی تو به جان آمد وقت است که بازآیی 
دایم گل این بستان شاداب نمیماند 
دریاب ضعیفان را در وقت توانایی 
دیشب گله زلفش با باد همیکردم 
گفتا غلطی بگذر زین فکرت سودایی 
صد باد صبا این جا با سلسله میرقصند 
این است حریف ای دل تا باد نپیمایی 
مشتاقی و مهجوری دور از تو چنانم کرد 
کز دست بخواهد شد پایاب شکیبایی 
یا رب به که شاید گفت این نکته که در عالم 
رخساره به کس ننمود آن شاهد هرجایی 
ساقی چمن گل را بی روی تو رنگی نیست 
شمشاد خرامان کن تا باغ بیارایی 
ای درد توام درمان در بستر ناکامی 
و ای یاد توام مونس در گوشه تنهایی 
در دایره قسمت ما نقطه تسلیمیم 
لطف آن چه تو اندیشی حکم آن چه تو فرمایی 
فکر خود و رای خود در عالم رندی نیست 
کفر است در این مذهب خودبینی و خودرایی 
زین دایره مینا خونین جگرم می ده 
تا حل کنم این مشکل در ساغر مینایی 
حافظ شب هجران شد بوی خوش وصل آمد 
شادیت مبارک باد ای عاشق شیدایی 

نمونه ای از غزل عراقی: 

نخستین باده کاندر جام کردند 
ز چشم مست ساقی وام کردند 
چو با خود یافتند اهل طرب را 
شراب بیخودی در جام کردند 
ز بهر صید دلهای جهانی 
کمند زلف خوبان دام کردند 
به گیتی هرکجا درد دلی بود 
بهم کردند و عشقش نام کردند 
جمال خویشتن را جلوه دادند 
به یک جلوه دو عالم رام کردند 
دلی را تا به دست آرند، هر دم 
سر زلفین خود را دام کردند 
چو خود کردند راز خویشتن فاش 
عراقی را چرا بدنام کردند؟

 

قطعه

"قطعه" شعری است که معمولاً مصراع های اولین بیت آن هم قافیه نیستند ولی مصراع دوم تمام ادبیات آن هم قافیه اند. طول قطعه دو بیت یا بیشتر است. 

......................الف///////// ...................... ب 
...................... ج ////////// ...................... ب 
...................... د ////////// ...................... ب 

قطعه را بیشتر در بیان مطالب اخلاقی و تعلیمی و مناظره و نامه نگاری بکار می برند. 

قدیمی ترین قطعه ها مربوط به ابن یمین است و از بین شاعران معاصر پروین اعتصامی نیز بیشتر اشعارش را در قالب قطعه سروده است. 

پروین اعتصامی مناظره های زیادی در قالب قطعه دارد از قبیل مناظره نخ و سوزن، سیر و پیاز و ...... 

شکل تصویری قطعه به شکل زیر است: علت اسم گذاری قطعه این است که شعری با قالب قطعه مانند آن است که از وسط یک قصیده برداشته شده باشد و در واقع قطعه ای از یک قصیده است. 

نشنیده ای که زیر چناری کدوبنی ----- بررست و بردمید بر او بر، به روز بیست 

پرسیدازچنار که توچند روزه ای؟ ----- گفتا چنار سال مرا بیشتر ز سی است 

خندید پس بدو که من از تو به بیست روز ----- برتر شدم بگوی که این کاهلیت چیست؟ 

او را چنارگفت که امروز ای کدو ----- باتو مراهنوز نه هنگام داوری است 

فردا که بر من و تو وزد باد مهرگان ----- آنگه شود پدید که نامرد و مرد کیست!!! 

(انوری) 
 

مثنوی 

واژه ی مثنوی از کلمه ی "مثنی" به معنی دوتائی گرفته شده است. زیرا در هر بیت دو قافیه آمده است که با قافیه بیت بعد فرق می کند.

از آنجا که مثنوی به لحاظ قافیه محدودیت ندارد بیشتر برای موضوعات طولانی به کار می رود. 

خصوصیات مثنوی باعث شده است که داستان ها اغلب در قالب مثنوی سروده شوند. علاوه بر داستان سرایی، برای هر موضوعی که طولانی باشد هم از مثنوی استفاده می شود. 

مثلاً در ادبیات آموزشی مثل آموزه های صوفیان هم از قالب مثنوی بهره می برده اند. 

سرودن مثنوی از قرن سوم و چهارم هجری آغاز شده است که از بهترین مثنوی ها می توان به شاهنامه فردوسی، حدیقه سنایی، خمسه نظامی و مثنوی مولوی اشاره کرد. 

قدیمی ترین مثنوی سروده شده- که اکنون به جز چند بیت چیزی از آن در دست نیست- مربوط به رودکی است که متن کلیله و دمنه را در قالب مثنوی به نظم در آورده بود. 

نمونه ای از مثنوی از بوستان سعدی 

حکایت 

یکی گربه در خانه زال بود----- که برگشته ایام و بد حال بود 
روان شد به مهمان سرای امیر----- غلامان سلطان زدند شر به تیر 
چکان خونش از استخوان می دوید---همی گفت و از هول جان می دوید 
اگر جستم از دست این تیر زن----- من و موش و ویرانه پیر زن

 

 

ترجیع بند

ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه و وزن یکسان هستند و در آخر هر رشته شعر یک بیت یکسان با قافیه ای جداگانه تکرار می شود. 

بهترین ترجیح بندهای مربوط به سعدی ، هاتف و فرخی است. 

از ترجیع بندهای معروف ادبی فارسی ترجیع بند هاتف است که بیت ترجیع آن این است: 


که نیکی هست و هیچ نیست جز او ----- وحده لا اله الا هو نمونه ای از ترجیع بند از دیوان سعدی 

دردا که به لب رسید جانم ----- آوخ که ز دست شد عنانم 

کس دید چو من ضعیف هرگز ----- کز هستی خویش در گمانم 

پروانه ام اوفتان و خیزان ----- یکبار بسوز و وارهانم 

گر لطف کنی به جای اینم ----- ورجور کنی سرای آنم 

بنشینم و صبر پیش گیرم ----- دنباله کار خویش گیرم 

زان رفتن و آمدن چگویم ----- می آیی و می روم من از هوش 

یاران به نصیحتم چه گویند ----- بنشین و صبور باش و مخروش 

ای خام، من این چنین در آتش ----- عیبم مکن ار برآورم جوش 

تا جهد بود به جان بکوشم ----- و آنگه به ضرورت از بن گوش 

بنشینم و صبر پیش گیرم ----- دنباله ی کار خویش گیرم 

ای بر تو قبای حسن چالاک ----- صد پیرهن از جدائیت چاک 

پیشت به تواضع است گویی ----- افتادن آفتاب بر خاک 

ما خاک شویم و هم نگردد ----- خاک درت از جبین ما پاک 

مهر از تو توان برید هیهات ----- کس بر تو توان گزید حاشاک 

بنشینم و صبر پیش گیرم ----- دنباله ی کار خویش گیرم 

** توضیح: به علت طولانی بودن ترجیع بند تنها قسمتهایی از آن انتخاب شده است که نشان دهنده ساختار شعری ترجیع بند باشد.

 

ترکیب بند 

ترکیب بند از لحاظ ساختار شعری مانند "ترجیع بند" است و تنها تفاوت آن این است که بیت تکرار شده در بین قطعه های شعر یکسان نیستند. 

از ترکیب بندهای معروف ترکیب بند محتشم کاشانی در توصیف واقعه ی کربلاست. 

نمونه ی ترکیب بند از وحشی بافقی 


دوستان شرح پریشانی من گوش کنید ----- داستان غم پنهانی من گوش کنید

قصه بی سر و سامانی من گوش کنید ----- گفت و گوی من و حیرانی من گوش کنید

شرح این آتش جانسوز نهفتن تا کی

 سوختم سوختم این سوز نهفتن تا کی 

روزگاری من و دل ساکن کویی بودیم ----- ساکن کوی بت عربده جویی بودیم

عقل و دین باخته، دیوانه رویی بودیم ----- بسته سلسله ی سلسله مویی بودیم

کس در آن سلسله غیر از من و دل بند نبود

 یک گرفتار از این جمله که هستند نبود

نرگس غمزه زنش این همه بیمار نداشت -----سنبل پر شکنش هیچ گرفتار نداشت 

این همه مشتری و گرمی بازار نداشت ----- یوسفی بود ولی هیچ خریدار نداشت 

اول آن کس که خریدار شدش من بودم

 باعث گرمی بازار شدش من بودم


** توضیح: به علت طولانی بودن، تنها قسمت هایی از ترکیب بند که نشان دهنده ی ساختار شعری آن باشد انتخاب شده است.

 

با تشکر

فرزانه عنایتی

 

/ 9 نظر / 74 بازدید
احمدی

سلام و عید وبهارتان مبارک.چه خوب است که من اولین پیام تبریک را به شما و دوستان ادبی می گویم ... سلام بر دوستان ! سلام بر بهاریان ! سلام بر عاشقان ! بهار در درون توست . بگذار قلبت شكوفه بزند و روحت سبز شود . بهار را باوركن ! بهار در رگ هاي تو جريان دارد . بهار در ني ني چشم هايت سوسو مي زند. بهار دركوچه باغ هاي ذهن من سرمي كشد. بهار در درون سينه ات خوابيده است. بهار را باوركن ! بهار را بيداركن ! بهار را صدا بزن ! بگذار قلبت شكوفه زند، روحت سبز شود و ذهنت از خواب زمستاني بيدار شود، بگذار از چشم هايت باران ببارد و از دست هايت رنگين كمان برويد عیدی خاصی برایتان دارم . خبر خوشی که مدتهابود به شما قول داده بودم و به تعویق میافتاد بالاخره تمام شد. چه شد؟ چه خبر ! خبر خوش بهار ! قاصدک ! قصه قاصدک ! خیال قاصدک ! درست حدس زده اید بالاخره " خیال قاصدک " را که دوسال پیش نوشته بودم چاپ شد…

عسل بانو

سلام سال نو مبارک خدمت رسیدیم به رسم ادب و گفتن اینکه اگه کامنت نمی ذارم معنیش این نیست که نمیام[گل]

رایحه‌ی یاس

ساقیا آمدن عید مبارک بادت! سلام بر فرزانه‌ی عزیزم.سال نو بر دوست خوبم مبارک! امیدوارم سال های زیبا و ژر برکتی پیش رو داشته باشی.خرم باشی و کامیاب[لبخند][گل]

ابوذر اکبری

انگار که تو خونه ی غم عطر گلها رو می پاشن انگاری نـوروز دله شادیا تا ابد باشن انگار که این ثانیه ها مژده داره یه حال خوش انگاری عاشقم بازم یه حالت تـرانـه کش یه حال پر راز و نیاز یه حس مبهم و غریب ستاره ها رو کم بکن از این همه درد و فریب از این همه هجوم شر فکرای سرد و دردسر معجزه ای نیومده عاشقی کوره بی خبر انگار که تو خونه ی غم عروسی خاطره هاست دوماد رفته گل بچینه عروس همین ثانیه هاست انگار خوشی یه ثانیه است باقی همش خون دله باز بی خیال غم میشم باز بی گله پر حوصله یه روزی می خندم بازم اون روز که مرگ غصه هاست خنده ی ناب از ته دل پایان خوب قصه هاست یه روزی پرواز می کنم خط می زنم فاصله رو خـدای آبـیـهـا سلام دیدی حال قافله رو تموم کن این قائله رو . . .

مثل همیشه

یعنی دوماهه اینجا به روز نشده ، چه معنی داره؟ :)

ناهید

خیلییییییییییییییی عالیییییییییییییییی

حدیث کوهی

اوووو ممنون

at

خیلی عالی بود ، ممنونم [گل]